Opleidingen.

 

De opleidingen worden door BOGO (Brandweer Opleidingen Gelderland-Overijssel) verzorgd en
zijn landelijk vastgesteld. Binnen de bedrijfsbrandweer van Apollo Vredestein B.V. worden de
volgende opleidingen gegeven:
 

-Brandwacht (manschap A)
-Brandwacht 1e Klasse (manschap A)
-Hoofdbrandwacht (manschap B)

-Brandweer Chauffeur Zwaar
-Pomp bediener

De functie Manschap A maakt deel uit van de basisbrandweerzorg. Deze leergang is met ingang van cursusseizoen 2009-2010 in de plaats gekomen voor de modules: 100, 204, 209, 301, 302, 304 en 305. De lesstof is aangevuld met de nieuwste inzichten.

 

Taken Manschap A
De Manschap A werkt samen met de leden van een bluseenheid. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Manshap A hebben betrekking op de uitvoering en ondersteuning bij brandbestrijding, technische hulpverlening, ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen.

  • De Manschap A voert opdrachten uit van de opdrachtbevelvoerder. Als omstandigheden hierom vragen, handelt de Manschap A (onder verantwoording van de bevelvoerder) op eigen initiatief.

  • De Manschap A gebruikt de standaard bepakking van de tankautospuit, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen, zoals het hulpverleningsvoertuig, redvoertuigen en de waterongevallenwagen.

Doelgroep
Voor beginnende beroepsbeoefenaars voor de brandweer

Kerntaken
De leergang Manschap A bestaat uit de volgende kerntaken:

Kerntaak 1: Brand
De manschap A voert, met de overige leden van de blusploeg en onder leiding van de bevelvoerder, taken uit in het kader van brandbestrijding in de ruimste zin van het woord. De Manschap A maakt daarbij gebruik van de standaarduitrusting die hem daarvoor ter beschikking staat.

Kerntaak 2: Technische hulpverlening  (THV)
De Manschap A maakt deel uit van de hulpverleningsploeg en voert, met de overige leden van de ploeg en onder leiding van de bevelvoerder, alle technische hulpverleningstaken uit die tot het basispakket van de Manschap A behoren.

Kerntaak 3: Optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen (OGS)
De Manschap A voert, met de overige leden van de blusploeg en onder leiding van de bevelvoerder, werkzaamheden uit in het kader van de ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen. Hij maakt daarbij gebruik van de standaarduitrusting die hem daarvoor ter beschikking staat.

Kernstaak 4: Ondersteunen bij waterongevallen (WO)
De Manschap A voert, met de overige leden van de blusploeg en onder leiding van de bevelvoerder, voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden uit bij de bestrijding van een waterongeval.

Werkend leren
Naast onderwijs op het onderwijsinstituut en zelfstudie, is werkend leren een belangrijk onderdeel van de leergang Manschap A. De deelnemer werkt tijdens de leergang in het korps. Aan de hand van leerwerkopdrachten leert hij theorie en praktijk met elkaar te verbinden. De deelnemer past het geleerde in de praktijk toe, doet praktijkervaring op, reflecteert op deze ervaring(en) en verdiept de praktijkervaring met nieuwe (theoretische) inzichten.

Twee soorten werkplekken:

  1. Leren in de gesimuleerde omgeving; praktijkoefening deels op het opleidingsinstituut endeels op het realistisch oefencentrum.
  2. Leren in het korps

Toetsing en certificering
Het examen bestaat uit de proeve van bekwaamheid met de volgende onderdelen per kerntaak:

  • Toetskaarten
  • Theoretische toetsen
  • Praktijksimulaties
 

Hieronder vindt U een opsomming van de te volgen modules waarvoor er een rijksexamen
wordt afgenomen dit betreft zowel theorie als praktijk.

 

Manschap A

Module 101 Repressie (brandbestrijding)
Module 102 Levensreddendehandelingen
Module 103 Persoonlijke bescherming 
Module 209 Repressie
Module 204 Hulpverlener

Manschap B

Module 301 Organisatie en Leidinggeven
Module 302 Repressie
Module 304 Verkenner gevaarlijke stoffen
Module 305 Hulpverlening

Bevelvoerder

Module 401 Verbranding en Blussing
Module 402 Organisatie
Module 403 Gevaarlijke stoffen
Module 404 Repressie
Module 405 Sociale vaardigheden
Module 406 Materieel
Module 508 Repressie

 

De bevelvoerders en plaatsvervangers zijn allen opgeleid tot de rang brandmeester, verder zijn twee personen specifiek opgeleid door Drager met betrekking tot het reinigen en onderhouden van de ademluchtmaskers in onze eigen ademluchtwerkplaats. Hiernaast worden een aantal opleidingen
in overleg met de werkgever en evt brandweer korps gegeven.